POLITYKA PRYWATNOŚCI

-dotycząca danych osobowych klientów oraz odbiorców przesyłek


1. Nasze dane

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Komputerowo Obliczeniowe Paweł Baradziej. Znajdujemy się w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 97). Kontakt e-mail : biuro@klawiatura.pl lub telefonicznie pod nr +48 535 28 28 28

2. Powód przetwarzania Twoich danych osobowych

-w celu wykonania umowy

-w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

-na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzamy również dane związane o aktywności na stronie sklepu internetowego. Przetwarzanie to obejmuje:

-automatyczny odczyt (w chwili korzystania ze sklepu internetowego) unikalnego numeru instalacyjnego przeglądarki internetowej i następnie wykorzystywanie go do wysyłania wiadomości typu push (get-signal), przy czym dana ta nie jest łączona przez nas z pozostałymi danymi osobowymi,
- instalowanie w przeglądarce plików cookies, powodujących przez określony czas wyświetlanie się reklam naszego sklepu przy przeglądaniu Internetu za pomocą tej przeglądarki.

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać dane osobowe również w innych celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania do skorzystania z organizowanej promocji i przesyłania innych informacji marketingowych, a także do zaproszenia do wyrażenia opinii o naszym sklepie.

Zgodę można w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.

Osoba wskazana jako odbiorca towarów zakupionych przez klientów sklepu internetowego (gdy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, swojego własnego klienta – w wypadku tzw. dropshippingu), w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam danych uzgodnił to odbiorcą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając dane odbiorcy w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od odbiorcy nasz klient.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów:

1. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
2. w przypadku wystawienia faktury – dane konieczne do wystawienia faktury,
a niekiedy również:
3. dane kontaktowe niezbędne do realizacji umowy (adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu),
4. dane związane z wykonywaniem uprawnień z rękojmi lub gwarancji.

Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów sklepu internetowego:

1. imię i nazwisko,
2. firmę przedsiębiorcy,
3. login,
4. numer telefonu,
5. adres email,
6. adres zamieszkania,
7. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
8. adres, pod który mają zostać wysłane towary,
9. historia zakupów,
10. unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej,
11. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
12. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury,
a niekiedy również:
13. dane związane z wykonywaniem uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego).

Przetwarzamy następujące dane osobowe odbiorców:

1. imię i nazwisko,
2. dostawy,
3. numer telefonu.

4. Komu ujawniamy dane osobowe

Dane osobowe klientów sklepu ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Ponadto dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas obsługę księgową. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy zakupiony w naszym sklepie towar, lub dostawcom usług płatniczych, w zależności od wybranej formy płatności.

Dane odbiorców również przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy zakupiony w naszym sklepie towar.

5. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe

Dane osobowe klientów oraz odbiorców będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych (co może oznaczać nawet 7 lat kalendarzowych)

Jeśli współpracujemy w sposób stały (np. prowadząc Twoje konto w sklepie internetowym), to oczywiście niektóre dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

6. Prawa przysługujące klientom oraz odbiorcą

prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych wyżej praw, prosimy o kontakt mailem na adres biuro@klawiatura.pl  albo na adres: ul. Zakopiańska 97, 30-418 Kraków.

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub drogą elektroniczną przy pomocy formularza skargi dostępnego na stronie https://uodo.gov.pl/ wraz z bardziej szczegółowymi danymi.

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Zbieramy dane osobowe klientów oraz odbiorców przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

9. Pochodzenie danych osobowych

Dane osobowe naszych klientów pozyskujemy zwykle do nich samych.

Dane osobowe odbiorców pozyskujemy zwykle od klientów sklepu, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych towarów.

Prowadzimy również sprzedaż za pośrednictwem serwisów internetowych należących do podmiotów trzecich, jak np. Allegro. W przypadku zakupu od nas za pośrednictwem takich serwisów, wszystkie dane dotyczące tego zakupu otrzymujemy od nich.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie dokonujemy profilowania danych osobowych w rozumieniu przyjętym przez RODO.