informacje ogólne 
Oferowane przez nas produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią Przedsiębiorstwa Komputerowo Obliczeniowego  Jeżeli do sprzętu dołączona jest karta gwarancyjna producenta, nabywca może realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej zgodnie z zawartą w niej informacją

procedura reklamacyjna
Dotyczy towarów nie posiadających gwarancji producenta. W przypadku składania reklamacji nabywca zobowiązany jest przestrzegać następujących procedur:

 1. sprzęt powinien zostać odesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport, zawierać opis usterki, kopię faktury lub paragonu zakupu. Uwaga : brak oryginalnego opakowania może spowodować uszkodzenia sprzętu w czasie transportu 
 2. produkty, takie jak twarde dyski, adaptery, płyty główne komputerowe i inne wrażliwe na ładunki elektrostatyczne, powinny być zapakowane w metalizowane torebki antyelektrostatyczne i zabezpieczone przed udarami mechanicznymi w czasie transportu.
 3. reklamowane produkty należy dostarczyć na adres  : Przedsiębiorstwo Komputerowo Obliczeniowe , Przedsiębiorstwo Komputerowo Obliczeniowe
  ul. Zakopiańska 97 , 30-418 Kraków

szczegółowe warunki gwarancyjne

 1. Gwarantuje się sprawne działanie podzespołów oraz innych rzeczy będących przedmiotem umowy sprzedaży (zwanych w dalszej części umowy Sprzętem) zawartej pomiędzy firmą Przedsiębiorstwo Komputerowo Obliczeniowe, a Kupującym.
 2. Przedsiębiorstwo Komputerowo Obliczeniowe (Sprzedawca) nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte Sprzętu.
 3. Gwarancji udziela się na każdy podzespół z osobna. Okres obowiązywania gwarancji liczy się od daty zakupu Sprzętu i wynosi 12 miesięcy (chyba że w ofercie podano inaczej). 
 4. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni. 
 5. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia:
  • zostały spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będące następstwem urazów mechanicznych,
  • zostały spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją Sprzętu, są następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych,
  • są następstwem, posługiwania się Sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego lub instrukcją producenta,
  • są następstwem zwarcia, przepięcia znajdującej się poza Sprzętem instalacji elektrycznej,
  • zostały spowodowane zalaniem Sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniami,
  • wynikają z eksploatacji Sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach np. duże zapylenie, zbyt duża wilgotność, 
  • są następstwem naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,
 6. Pojęcie wady sprzętu, o którym mowa w punkcie 3 niniejszej karty gwarancyjnej, nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych, a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 7. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności: za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane oraz oprogramowanie zainstalowane na Sprzęcie, z tytułu poniesionych przez Kupującego kosztów odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
 8. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Komputerowo Obliczeniowego nie obejmuje następujących przypadków:
  a) złej współpracy z oprogramowaniem lub sprzętem Użytkownika
  b) szkody wyrządzonej polegającej m.in. na utracie danych, utracie zysków związanych z
  awarią sprzętu.
 9. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.
 10. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.
 11. Dostarczając towar do naszego serwisu klient otrzymuje "Rewers" - potwierdzenie przyjęcia sprzętu
 12. Serwis Przedsiębiorstwa Komputerowo Obliczeniowego zastrzega, że:
  a)Nie wydaje duplikatu w/w rewersu
  b) Nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty rewersu
  c) W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do serwisu, jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci imiennej przez pracownika serwisu firmy Przedsiębiorstwo Komputerowo Obliczeniowe.
  Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176)