INFORMACJE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

W trosce o ochronę środowiska firma Przedsiębiorstwo Komputerowo Obliczeniowe nawiązała współpracę  z  Organizacją  Odzysku  Sprzętu  Elektrycznego  i  Elektronicznego  –  BIOSYSTEM RECYKLING S.A. i przekazała tej Organizacji obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Nasza firma jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców  i Organizacji Odzysku Sprzętu  Elektrycznego  i  Elektronicznego,  prowadzonym  przez  GIOŚ,  pod  numerem  rejestrowym: E0011304W


INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW
     Zgodnie  z  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym., każdy  użytkownik  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  oznaczonego specjalnym symbolem (przekreślony kosz), przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do  oddawania  bezpłatnie  zużytego  sprzętu  punktom  zbierającym  taki  sprzęt.  Urzędy  gminy  mają obowiązek udostępnić mieszkańcom na stronie  internetowej oraz w sposób  zwyczajowo przyjęty  (tablice informacyjne)  informację  o  punktach  znajdujących  się  na  terenie  gminy  zbierających  zużyty  sprzęt
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych*. Konsumenci indywidualni mogą oddać
zużyty  sprzęt  przy  zakupie  nowego  pod  warunkiem,  że  zużyty  sprzęt  jest  tego  samego  rodzaju i w ilości nie większej niż kupowany.

Dla KRAKOWA są to:
PHU EKOPARTNER
1. Drewniana 6,
2. Radzikowskiego 37,
3. Półłanki 76-78
(012) 655-02-27
662-055-452

W w/w punktach można bezpłatnie oddać dowolną ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych.
     Poprzez  segregację  odpadów,  w  szczególności  pochodzących  ze  zużytego  sprzętu  elektrycznego
i  elektronicznego  oraz  oddawanie  ich  do  punktów  zbierania  takiego  sprzętu, gospodarstwa  domowe
przyczyniają  się  do  ponownego  użycia  i  odzysku,  w  tym  recyklingu  zużytego  sprzętu  elektrycznego
i elektronicznego. W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie środowiska, gdyż
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska.
     Nie  wywiązanie  się  użytkownika  z  obowiązku  segregowania  zużytego  sprzętu  elektrycznego
i  elektronicznego,  umieszczenie  go  z  innymi  odpadami  oraz  nie  oddanie  do  punktu  zbierania  takiego
sprzętu ustawowo zagrożone jest karą grzywny.

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH I DETALICZNYCH
     Każdy sprzedawca hurtowy  i detaliczny sprzedający produkty  firmy Przedsiębiorstwo Komputerowo Obliczeniowe,
który będzie gromadził zużyty  sprzęt  pochodzący z naszej firmy,  powinien  przechowywać  go  na  utwardzonym
podłożu,  pod  zadaszeniem.

AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Wszystkie aktualne przepisy związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym można znaleźć
na stronach internetowych:
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.pl
Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl

PRZYPOMINAMY
sprzętu elektronicznego nie wolno umieszczać z innymi odpadami.